دکترای فقه و حقوق

منابع آزمون ترم 2 دکترای فقه و حوق ، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی به تفکیک درس

 

درس قواعد فقه 2

جزوه کلاس خانم دکتر فهرستی توسط خانم هروی

جزوه تایپ شده ( در حال آماده سازی )

قاعده دفاع مشروع

قاعده غرر

قاعده ارش

 

درس اصول 2

جزوه کلاس دکتر معصومی توسط خانم هروی

جزوه تایپ شده ( در حال آماده سازی )

 

درس اصول 3

جزوه کلاس دکتر پورمنوچهری توسط خانم هروی

جزوه تایپ شده ( در حال آماده سازی )

 

درس فقه 2

جزوه کلاس دکتر یاقوتی توسط خانم هروی

جزوه تایپ شده ( در حال آماده سازی )

متن درس از کتاب دکتر یاقوتی

جزوه کلاس دکتر عظیمی 

 

درس زبان تخصصی

جزوه کلاس دکتر عدلی

جزوه تایپ شده ( در حال آماده سازی)