دکتری فقه و حقوق

منابع آزمون جامع دکتری فقه و حوق ، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی به تفکیک درس

 

درس اصول فقه 1

جزوه کلاس دکتر معصومی


درس اصول فقه 2

جزوه کلاس دکتر معصومی توسط خانم هروی


درس اصول فقه 3

جزوه کلاس دکتر پورمنوچهری توسط خانم هروی

جزوه تایپ شده کلاس دکتر پورمنوچهری


درس اصول فقه 4

جزوه کلاس دکتر پورمنوچهری


درس اصول فقه 5

جزوه کلاس دکتر بهرامی


درس قواعد فقه 1

در حال آماده سازی


درس قواعد فقه 2

جزوه کلاس خانم دکتر فهرستی توسط خانم هروی

قاعده دفاع مشروع

قاعده غرر

قاعده ارش


درس فقه 1

جزوه کلاس دکتر خزایی


درس فقه 2

جزوه کلاس دکتر یاقوتی توسط خانم هروی

متن درس از کتاب دکتر یاقوتی

جزوه کلاس دکتر عظیمی 


درس فقه 3

جزوه کلاس دکتر خزایی توسط خانم هروی


درس فقه 4

جزوه کلاس دکتر یاقوتی توسط خانم هروی

متن درس از کتاب دکتر یاقوتی


**************

درس زبان تخصصی ( یادگاری ترم 2 ) 

جزوه کلاس دکتر عدلی